<div class="layout layout--single-column">
  <div class="top-bar layout__nav">
    <button class="top-bar__menu-trigger"><i class="material-icons">menu</i></button>

    <nav class="top-bar__menu contextual-menu">
      <ul>

        <li class="contextual-menu__item">
          <a class="contextual-menu__button contextual-menu--active" ref="#" title="Home">
            Home

          </a>

        </li>

        <li class="contextual-menu__item">
          <a class="contextual-menu__button" ref="#" title="About">
            About

          </a>

        </li>

        <li class="contextual-menu__item submenu">
          <a class="contextual-menu__button" ref="http://ccmdesign.ca" title="CCM Design" target="_blank">
            CCM Design
            <span class="screen-reader-only">(opens in a new tab)</span>
          </a>

          <ul class="submenu__list">

            <li class="submenu__item">
              <a class="submenu__button" href="#" title="Button Label longer">
                Button Label longer

              </a>

            <li class="submenu__item">
              <a class="submenu__button" href="#" title="Button Label longer">
                Button Label longer

              </a>

            <li class="submenu__item">
              <a class="submenu__button" href="http://ccmdesign.ca" title="CCM Design" target="_blank">
                CCM Design
                <span class="screen-reader-only">(opens in a new tab)</span>
              </a>

            <li class="submenu__item">
              <a class="submenu__button" href="#" title="Button Label longer">
                Button Label longer

              </a>

            <li class="submenu__item">
              <a class="submenu__button" href="#" title="Button Label longer">
                Button Label longer

              </a>

            <li class="submenu__item">
              <a class="submenu__button" href="http://ccmdesign.ca" title="CCM Design" target="_blank">
                CCM Design
                <span class="screen-reader-only">(opens in a new tab)</span>
              </a>

            <li class="submenu__item">
              <a class="submenu__button" href="#" title="Button Label longer">
                Button Label longer

              </a>

            <li class="submenu__item">
              <a class="submenu__button" href="#" title="Button Label longer">
                Button Label longer

              </a>

            <li class="submenu__item">
              <a class="submenu__button" href="http://ccmdesign.ca" title="CCM Design" target="_blank">
                CCM Design
                <span class="screen-reader-only">(opens in a new tab)</span>
              </a>

          </ul>

        </li>

        <li class="contextual-menu__item">
          <a class="contextual-menu__button contextual-menu--disabled" ref="/about.html" title="About">
            About

          </a>

        </li>

        <li class="contextual-menu__item submenu">
          <a class="contextual-menu__button" ref="http://ccm.design" title="Test" target="_blank">
            Test
            <span class="screen-reader-only">(opens in a new tab)</span>
          </a>

          <ul class="submenu__list">

            <li class="submenu__item">
              <a class="submenu__button" href="#" title="Button Lael longer">
                Button Lael longer

              </a>

            <li class="submenu__item">
              <a class="submenu__button" href="#" title="Button Label longer">
                Button Label longer

              </a>

            <li class="submenu__item">
              <a class="submenu__button" href="http://ccmdesign.ca" title="CCM Design" target="_blank">
                CCM Design
                <span class="screen-reader-only">(opens in a new tab)</span>
              </a>

          </ul>

        </li>

      </ul>
    </nav>

    <div class="off-canvas-menu" aria-hidden>
      <button class="off-canvas-menu__trigger"><i class="material-icons">close</i></button>

      <nav>
        <ul class="off-canvas-menu__contextual">

          <li class="off-canvas-menu__item">
            <a href="#" class=" off-canvas-menu--active" title="Home">
              Home

            </a>

          </li>

          <li class="off-canvas-menu__item">
            <a href="#" class="" title="About">
              About

            </a>

          </li>

          <li class="off-canvas-menu__item off-canvas-menu__submenu">
            <a href="http://ccmdesign.ca" class="" title="CCM Design" target="_blank">
              CCM Design
              <span class="screen-reader-only">(opens in a new tab)</span>
            </a>

            <ul class="submenu__list">

              <li class="submenu__item">
                <a class="" href="#" title="Button Label longer">
                  Button Label longer

                </a>

              <li class="submenu__item">
                <a class="" href="#" title="Button Label longer">
                  Button Label longer

                </a>

              <li class="submenu__item">
                <a class="" href="http://ccmdesign.ca" title="CCM Design" target="_blank">
                  CCM Design
                  <span class="screen-reader-only">(opens in a new tab)</span>
                </a>

              <li class="submenu__item">
                <a class="" href="#" title="Button Label longer">
                  Button Label longer

                </a>

              <li class="submenu__item">
                <a class="" href="#" title="Button Label longer">
                  Button Label longer

                </a>

              <li class="submenu__item">
                <a class="" href="http://ccmdesign.ca" title="CCM Design" target="_blank">
                  CCM Design
                  <span class="screen-reader-only">(opens in a new tab)</span>
                </a>

              <li class="submenu__item">
                <a class="" href="#" title="Button Label longer">
                  Button Label longer

                </a>

              <li class="submenu__item">
                <a class="" href="#" title="Button Label longer">
                  Button Label longer

                </a>

              <li class="submenu__item">
                <a class="" href="http://ccmdesign.ca" title="CCM Design" target="_blank">
                  CCM Design
                  <span class="screen-reader-only">(opens in a new tab)</span>
                </a>

            </ul>

          </li>

          <li class="off-canvas-menu__item">
            <a href="/about.html" class=" off-canvas-menu--disabled" title="About">
              About

            </a>

          </li>

          <li class="off-canvas-menu__item off-canvas-menu__submenu">
            <a href="http://ccm.design" class="" title="Test" target="_blank">
              Test
              <span class="screen-reader-only">(opens in a new tab)</span>
            </a>

            <ul class="submenu__list">

              <li class="submenu__item">
                <a class="" href="#" title="Button Lael longer">
                  Button Lael longer

                </a>

              <li class="submenu__item">
                <a class="" href="#" title="Button Label longer">
                  Button Label longer

                </a>

              <li class="submenu__item">
                <a class="" href="http://ccmdesign.ca" title="CCM Design" target="_blank">
                  CCM Design
                  <span class="screen-reader-only">(opens in a new tab)</span>
                </a>

            </ul>

          </li>

        </ul>

        <ul class="off-canvas-menu__list">

          <li class="off-canvas-menu__item off-canvas-menu--disabled">
            <a href="http://ccm.design">
              Test

            </a>

          </li>

          <li class="off-canvas-menu__item">
            <a href="http://ccm.design" target="_blank">
              Test
              <span class="screen-reader-only">(opens in a new tab)</span>
            </a>

          </li>

          <li class="off-canvas-menu__item
     ">
            <h3 class="off-canvas-menu__heading">Menu Group Title</h3>
          </li>

          <li class="off-canvas-menu__item">
            <a href="http://ccm.design">
              Test

            </a>

            <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur <a href="#">adipisicing elit</a>, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
            </p>

          </li>

          <li class="off-canvas-menu__item">
            <a href="http://ccm.design">
              Test

            </a>

          </li>

          <li class="off-canvas-menu__item">
            <a href="http://ccm.design">
              Test

            </a>

          </li>

          <li class="off-canvas-menu__item
     ">
            <h3 class="off-canvas-menu__heading">Menu Group Title</h3>
          </li>

          <li class="off-canvas-menu__item">
            <a href="http://ccm.design">
              Test

            </a>

          </li>

        </ul>
      </nav>
    </div>
  </div>

  <header class="layout__header">

    <div class="hero-section">
      <div class="wrapper">
        <div class="hero hero--orange">
          <!-- .hero--orange, .hero--yellow, .hero--red -->
          <div class="hero__column hero__logo">
            <a href="/"><img src="/images/360-logos/insights/360insights-color.svg" alt="360 "></a>
          </div>
          <div class="hero__column hero__lead">
            <h2 class="hero__title">See your grantmaking in new ways</h2>
            <p class="hero__blurb">Combine and visualise 360Giving, charity and other data to answer questions about your grantmaking</p>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>

  </header>

  <main class="layout__content">

    <div class="layout__content-inner">
      <div class="accordion">
        <div class="intro-section">
          <h2>Select a 360Giving dataset <br>or upload a file that meets the 360Giving Standard.</h2>

          <button class="button accordion__trigger">Choose Dataset</button>
          <button class="button button--teal modal__trigger" data-id="modal-01">Upload Dataset</button>

        </div>
        <div class="accordion__extra" aria-hidden>
          <ul class="card-list">

            <li class="card-list__item">
              <article class="insights-card" title="">
                <div class="insights-card__pub-logo">
                  <a href="http://abcharitabletrust.org.uk/" target="_blank">

                    <img src="https://www.threesixtygiving.org/wp-content/uploads/Arcadia-Logo.jpg" alt="A B Charitable Trust">

                  </a>
                </div>
                <div class="insights-card__content">
                  <h3 class="insights-card__pub-name">A B Charitable Trust</h3>

                  <ul class="insights-card__list">

                    <li class="insights-card__item ">
                      <a href="grant.url">
                        <table class="grant">
                          <tr class="grant__line grant--title-line">
                            <td class="grant__title" colspan="3">Open Programme grants awarded from 2013 until April 2019,</td>
                          </tr>

                          <tr class="grant__line grant--amounts-line">
                            <td class="grant__pub-date">Published in 2018/06/21</td>

                            <td class="grant__records">Records
                              <span class="grant__grant-n">593</span>
                            </td>
                            <td class="grant__amount">
                              £ <span class="grant__amount-n">8.5M</span>
                            </td>
                          </tr>
                        </table>
                      </a>
                    </li>

                    <li class="insights-card__item ">
                      <a href="grant.url">
                        <table class="grant">
                          <tr class="grant__line grant--title-line">
                            <td class="grant__title" colspan="3">Open Programme grants awarded from 2013 until April 2019,</td>
                          </tr>

                          <tr class="grant__line grant--amounts-line">
                            <td class="grant__pub-date">Published in 2018/06/21</td>

                            <td class="grant__records">Records
                              <span class="grant__grant-n">593</span>
                            </td>
                            <td class="grant__amount">
                              £ <span class="grant__amount-n">8.5M</span>
                            </td>
                          </tr>
                        </table>
                      </a>
                    </li>

                  </ul>
                </div>
              </article>
            </li>

            <li class="card-list__item">
              <article class="insights-card" title="">
                <div class="insights-card__pub-logo">
                  <a href="http://abcharitabletrust.org.uk/" target="_blank">

                    <img src="https://www.threesixtygiving.org/wp-content/uploads/Arcadia-Logo.jpg" alt="A B Charitable Trust">

                  </a>
                </div>
                <div class="insights-card__content">
                  <h3 class="insights-card__pub-name">A B Charitable Trust</h3>

                  <ul class="insights-card__list">

                    <li class="insights-card__item ">
                      <a href="grant.url">
                        <table class="grant">
                          <tr class="grant__line grant--title-line">
                            <td class="grant__title" colspan="3">Open Programme grants awarded from 2013 until April 2019,</td>
                          </tr>

                          <tr class="grant__line grant--amounts-line">
                            <td class="grant__pub-date">Published in 2018/06/21</td>

                            <td class="grant__records">Records
                              <span class="grant__grant-n">593</span>
                            </td>
                            <td class="grant__amount">
                              £ <span class="grant__amount-n">8.5M</span>
                            </td>
                          </tr>
                        </table>
                      </a>
                    </li>

                    <li class="insights-card__item ">
                      <a href="grant.url">
                        <table class="grant">
                          <tr class="grant__line grant--title-line">
                            <td class="grant__title" colspan="3">Open Programme grants awarded from 2013 until April 2019,</td>
                          </tr>

                          <tr class="grant__line grant--amounts-line">
                            <td class="grant__pub-date">Published in 2018/06/21</td>

                            <td class="grant__records">Records
                              <span class="grant__grant-n">593</span>
                            </td>
                            <td class="grant__amount">
                              £ <span class="grant__amount-n">8.5M</span>
                            </td>
                          </tr>
                        </table>
                      </a>
                    </li>

                  </ul>
                </div>
              </article>
            </li>

            <li class="card-list__item">
              <article class="insights-card" title="">
                <div class="insights-card__pub-logo">
                  <a href="http://abcharitabletrust.org.uk/" target="_blank">

                    <img src="https://www.threesixtygiving.org/wp-content/uploads/Arcadia-Logo.jpg" alt="A B Charitable Trust">

                  </a>
                </div>
                <div class="insights-card__content">
                  <h3 class="insights-card__pub-name">A B Charitable Trust</h3>

                  <ul class="insights-card__list">

                    <li class="insights-card__item ">
                      <a href="grant.url">
                        <table class="grant">
                          <tr class="grant__line grant--title-line">
                            <td class="grant__title" colspan="3">Open Programme grants awarded from 2013 until April 2019,</td>
                          </tr>

                          <tr class="grant__line grant--amounts-line">
                            <td class="grant__pub-date">Published in 2018/06/21</td>

                            <td class="grant__records">Records
                              <span class="grant__grant-n">593</span>
                            </td>
                            <td class="grant__amount">
                              £ <span class="grant__amount-n">8.5M</span>
                            </td>
                          </tr>
                        </table>
                      </a>
                    </li>

                    <li class="insights-card__item ">
                      <a href="grant.url">
                        <table class="grant">
                          <tr class="grant__line grant--title-line">
                            <td class="grant__title" colspan="3">Open Programme grants awarded from 2013 until April 2019,</td>
                          </tr>

                          <tr class="grant__line grant--amounts-line">
                            <td class="grant__pub-date">Published in 2018/06/21</td>

                            <td class="grant__records">Records
                              <span class="grant__grant-n">593</span>
                            </td>
                            <td class="grant__amount">
                              £ <span class="grant__amount-n">8.5M</span>
                            </td>
                          </tr>
                        </table>
                      </a>
                    </li>

                  </ul>
                </div>
              </article>
            </li>

            <li class="card-list__item">
              <article class="insights-card" title="">
                <div class="insights-card__pub-logo">
                  <a href="http://abcharitabletrust.org.uk/" target="_blank">

                    <img src="https://www.threesixtygiving.org/wp-content/uploads/Arcadia-Logo.jpg" alt="A B Charitable Trust">

                  </a>
                </div>
                <div class="insights-card__content">
                  <h3 class="insights-card__pub-name">A B Charitable Trust</h3>

                  <ul class="insights-card__list">

                    <li class="insights-card__item ">
                      <a href="grant.url">
                        <table class="grant">
                          <tr class="grant__line grant--title-line">
                            <td class="grant__title" colspan="3">Open Programme grants awarded from 2013 until April 2019,</td>
                          </tr>

                          <tr class="grant__line grant--amounts-line">
                            <td class="grant__pub-date">Published in 2018/06/21</td>

                            <td class="grant__records">Records
                              <span class="grant__grant-n">593</span>
                            </td>
                            <td class="grant__amount">
                              £ <span class="grant__amount-n">8.5M</span>
                            </td>
                          </tr>
                        </table>
                      </a>
                    </li>

                    <li class="insights-card__item ">
                      <a href="grant.url">
                        <table class="grant">
                          <tr class="grant__line grant--title-line">
                            <td class="grant__title" colspan="3">Open Programme grants awarded from 2013 until April 2019,</td>
                          </tr>

                          <tr class="grant__line grant--amounts-line">
                            <td class="grant__pub-date">Published in 2018/06/21</td>

                            <td class="grant__records">Records
                              <span class="grant__grant-n">593</span>
                            </td>
                            <td class="grant__amount">
                              £ <span class="grant__amount-n">8.5M</span>
                            </td>
                          </tr>
                        </table>
                      </a>
                    </li>

                  </ul>
                </div>
              </article>
            </li>

            <li class="card-list__item">
              <article class="insights-card" title="">
                <div class="insights-card__pub-logo">
                  <a href="http://abcharitabletrust.org.uk/" target="_blank">

                    <img src="https://www.threesixtygiving.org/wp-content/uploads/Arcadia-Logo.jpg" alt="A B Charitable Trust">

                  </a>
                </div>
                <div class="insights-card__content">
                  <h3 class="insights-card__pub-name">A B Charitable Trust</h3>

                  <ul class="insights-card__list">

                    <li class="insights-card__item ">
                      <a href="grant.url">
                        <table class="grant">
                          <tr class="grant__line grant--title-line">
                            <td class="grant__title" colspan="3">Open Programme grants awarded from 2013 until April 2019,</td>
                          </tr>

                          <tr class="grant__line grant--amounts-line">
                            <td class="grant__pub-date">Published in 2018/06/21</td>

                            <td class="grant__records">Records
                              <span class="grant__grant-n">593</span>
                            </td>
                            <td class="grant__amount">
                              £ <span class="grant__amount-n">8.5M</span>
                            </td>
                          </tr>
                        </table>
                      </a>
                    </li>

                    <li class="insights-card__item ">
                      <a href="grant.url">
                        <table class="grant">
                          <tr class="grant__line grant--title-line">
                            <td class="grant__title" colspan="3">Open Programme grants awarded from 2013 until April 2019,</td>
                          </tr>

                          <tr class="grant__line grant--amounts-line">
                            <td class="grant__pub-date">Published in 2018/06/21</td>

                            <td class="grant__records">Records
                              <span class="grant__grant-n">593</span>
                            </td>
                            <td class="grant__amount">
                              £ <span class="grant__amount-n">8.5M</span>
                            </td>
                          </tr>
                        </table>
                      </a>
                    </li>

                  </ul>
                </div>
              </article>
            </li>

            <li class="card-list__item">
              <article class="insights-card" title="">
                <div class="insights-card__pub-logo">
                  <a href="http://abcharitabletrust.org.uk/" target="_blank">

                    <img src="https://www.threesixtygiving.org/wp-content/uploads/Arcadia-Logo.jpg" alt="A B Charitable Trust">

                  </a>
                </div>
                <div class="insights-card__content">
                  <h3 class="insights-card__pub-name">A B Charitable Trust</h3>

                  <ul class="insights-card__list">

                    <li class="insights-card__item ">
                      <a href="grant.url">
                        <table class="grant">
                          <tr class="grant__line grant--title-line">
                            <td class="grant__title" colspan="3">Open Programme grants awarded from 2013 until April 2019,</td>
                          </tr>

                          <tr class="grant__line grant--amounts-line">
                            <td class="grant__pub-date">Published in 2018/06/21</td>

                            <td class="grant__records">Records
                              <span class="grant__grant-n">593</span>
                            </td>
                            <td class="grant__amount">
                              £ <span class="grant__amount-n">8.5M</span>
                            </td>
                          </tr>
                        </table>
                      </a>
                    </li>

                    <li class="insights-card__item ">
                      <a href="grant.url">
                        <table class="grant">
                          <tr class="grant__line grant--title-line">
                            <td class="grant__title" colspan="3">Open Programme grants awarded from 2013 until April 2019,</td>
                          </tr>

                          <tr class="grant__line grant--amounts-line">
                            <td class="grant__pub-date">Published in 2018/06/21</td>

                            <td class="grant__records">Records
                              <span class="grant__grant-n">593</span>
                            </td>
                            <td class="grant__amount">
                              £ <span class="grant__amount-n">8.5M</span>
                            </td>
                          </tr>
                        </table>
                      </a>
                    </li>

                  </ul>
                </div>
              </article>
            </li>

            <li class="card-list__item">
              <article class="insights-card" title="">
                <div class="insights-card__pub-logo">
                  <a href="http://abcharitabletrust.org.uk/" target="_blank">

                    <img src="https://www.threesixtygiving.org/wp-content/uploads/Arcadia-Logo.jpg" alt="A B Charitable Trust">

                  </a>
                </div>
                <div class="insights-card__content">
                  <h3 class="insights-card__pub-name">A B Charitable Trust</h3>

                  <ul class="insights-card__list">

                    <li class="insights-card__item ">
                      <a href="grant.url">
                        <table class="grant">
                          <tr class="grant__line grant--title-line">
                            <td class="grant__title" colspan="3">Open Programme grants awarded from 2013 until April 2019,</td>
                          </tr>

                          <tr class="grant__line grant--amounts-line">
                            <td class="grant__pub-date">Published in 2018/06/21</td>

                            <td class="grant__records">Records
                              <span class="grant__grant-n">593</span>
                            </td>
                            <td class="grant__amount">
                              £ <span class="grant__amount-n">8.5M</span>
                            </td>
                          </tr>
                        </table>
                      </a>
                    </li>

                    <li class="insights-card__item ">
                      <a href="grant.url">
                        <table class="grant">
                          <tr class="grant__line grant--title-line">
                            <td class="grant__title" colspan="3">Open Programme grants awarded from 2013 until April 2019,</td>
                          </tr>

                          <tr class="grant__line grant--amounts-line">
                            <td class="grant__pub-date">Published in 2018/06/21</td>

                            <td class="grant__records">Records
                              <span class="grant__grant-n">593</span>
                            </td>
                            <td class="grant__amount">
                              £ <span class="grant__amount-n">8.5M</span>
                            </td>
                          </tr>
                        </table>
                      </a>
                    </li>

                  </ul>
                </div>
              </article>
            </li>

            <li class="card-list__item">
              <article class="insights-card" title="">
                <div class="insights-card__pub-logo">
                  <a href="http://abcharitabletrust.org.uk/" target="_blank">

                    <img src="https://www.threesixtygiving.org/wp-content/uploads/Arcadia-Logo.jpg" alt="A B Charitable Trust">

                  </a>
                </div>
                <div class="insights-card__content">
                  <h3 class="insights-card__pub-name">A B Charitable Trust</h3>

                  <ul class="insights-card__list">

                    <li class="insights-card__item ">
                      <a href="grant.url">
                        <table class="grant">
                          <tr class="grant__line grant--title-line">
                            <td class="grant__title" colspan="3">Open Programme grants awarded from 2013 until April 2019,</td>
                          </tr>

                          <tr class="grant__line grant--amounts-line">
                            <td class="grant__pub-date">Published in 2018/06/21</td>

                            <td class="grant__records">Records
                              <span class="grant__grant-n">593</span>
                            </td>
                            <td class="grant__amount">
                              £ <span class="grant__amount-n">8.5M</span>
                            </td>
                          </tr>
                        </table>
                      </a>
                    </li>

                    <li class="insights-card__item ">
                      <a href="grant.url">
                        <table class="grant">
                          <tr class="grant__line grant--title-line">
                            <td class="grant__title" colspan="3">Open Programme grants awarded from 2013 until April 2019,</td>
                          </tr>

                          <tr class="grant__line grant--amounts-line">
                            <td class="grant__pub-date">Published in 2018/06/21</td>

                            <td class="grant__records">Records
                              <span class="grant__grant-n">593</span>
                            </td>
                            <td class="grant__amount">
                              £ <span class="grant__amount-n">8.5M</span>
                            </td>
                          </tr>
                        </table>
                      </a>
                    </li>

                  </ul>
                </div>
              </article>
            </li>

            <li class="card-list__item">
              <article class="insights-card" title="">
                <div class="insights-card__pub-logo">
                  <a href="http://abcharitabletrust.org.uk/" target="_blank">

                    <img src="https://www.threesixtygiving.org/wp-content/uploads/Arcadia-Logo.jpg" alt="A B Charitable Trust">

                  </a>
                </div>
                <div class="insights-card__content">
                  <h3 class="insights-card__pub-name">A B Charitable Trust</h3>

                  <ul class="insights-card__list">

                    <li class="insights-card__item ">
                      <a href="grant.url">
                        <table class="grant">
                          <tr class="grant__line grant--title-line">
                            <td class="grant__title" colspan="3">Open Programme grants awarded from 2013 until April 2019,</td>
                          </tr>

                          <tr class="grant__line grant--amounts-line">
                            <td class="grant__pub-date">Published in 2018/06/21</td>

                            <td class="grant__records">Records
                              <span class="grant__grant-n">593</span>
                            </td>
                            <td class="grant__amount">
                              £ <span class="grant__amount-n">8.5M</span>
                            </td>
                          </tr>
                        </table>
                      </a>
                    </li>

                    <li class="insights-card__item ">
                      <a href="grant.url">
                        <table class="grant">
                          <tr class="grant__line grant--title-line">
                            <td class="grant__title" colspan="3">Open Programme grants awarded from 2013 until April 2019,</td>
                          </tr>

                          <tr class="grant__line grant--amounts-line">
                            <td class="grant__pub-date">Published in 2018/06/21</td>

                            <td class="grant__records">Records
                              <span class="grant__grant-n">593</span>
                            </td>
                            <td class="grant__amount">
                              £ <span class="grant__amount-n">8.5M</span>
                            </td>
                          </tr>
                        </table>
                      </a>
                    </li>

                  </ul>
                </div>
              </article>
            </li>

            <li class="card-list__item">
              <article class="insights-card" title="">
                <div class="insights-card__pub-logo">
                  <a href="http://abcharitabletrust.org.uk/" target="_blank">

                    <img src="https://www.threesixtygiving.org/wp-content/uploads/Arcadia-Logo.jpg" alt="A B Charitable Trust">

                  </a>
                </div>
                <div class="insights-card__content">
                  <h3 class="insights-card__pub-name">A B Charitable Trust</h3>

                  <ul class="insights-card__list">

                    <li class="insights-card__item ">
                      <a href="grant.url">
                        <table class="grant">
                          <tr class="grant__line grant--title-line">
                            <td class="grant__title" colspan="3">Open Programme grants awarded from 2013 until April 2019,</td>
                          </tr>

                          <tr class="grant__line grant--amounts-line">
                            <td class="grant__pub-date">Published in 2018/06/21</td>

                            <td class="grant__records">Records
                              <span class="grant__grant-n">593</span>
                            </td>
                            <td class="grant__amount">
                              £ <span class="grant__amount-n">8.5M</span>
                            </td>
                          </tr>
                        </table>
                      </a>
                    </li>

                    <li class="insights-card__item ">
                      <a href="grant.url">
                        <table class="grant">
                          <tr class="grant__line grant--title-line">
                            <td class="grant__title" colspan="3">Open Programme grants awarded from 2013 until April 2019,</td>
                          </tr>

                          <tr class="grant__line grant--amounts-line">
                            <td class="grant__pub-date">Published in 2018/06/21</td>

                            <td class="grant__records">Records
                              <span class="grant__grant-n">593</span>
                            </td>
                            <td class="grant__amount">
                              £ <span class="grant__amount-n">8.5M</span>
                            </td>
                          </tr>
                        </table>
                      </a>
                    </li>

                  </ul>
                </div>
              </article>
            </li>

          </ul>
        </div>
      </div>
      <article class="media-card media-card--orange media-card--self-contained">
        <div class="media-card__content">
          <header class="media-card__header">
            <h3 class="media-card__heading">Data Sources</h3>
          </header>
          <p>Charity data is sourced from <a href="https://findthatcharity.uk/" target="_blank" rel="noreferrer">findthatcharity.uk</a> and postcode data from <a href="https://findthatpostcode.uk/" target="_blank" rel="noreferrer">postcodes.findthatcharity.uk</a>. Company data is fetched using Companies House URIs. All external data is used under the <a href="http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3/" target="_blank" rel="noreferrer">Open Government Licence</a>.</p>
          <p><a href="https://insights.threesixtygiving.org/about#data-sources">More about data sources</a></p>
        </div>
      </article>

    </div>

    <div id="modal-01" class="modal" aria-hidden>
      <div class="modal__overlay modal__trigger" data-id="modal-01"></div>
      <div class="modal__window">
        <button class="modal__close modal__trigger" data-id="modal-01"></button>
        <div class="modal__content">
          <div class="upload-file drag-drop">
            <h3>Drop your file here</h3>

            <h4>Data Privacy Information</h4>
            <p>Please ensure that you have the appropriate permissions to upload data into 360Insights.</p>
            <p>Do not submit confidential or non-public personal data to this tool.</p>
            <p>Read our <a href="/about#data-upload" target="_blank">privacy notice</a> for further information.</p>
            <p>&nbsp;</p>
            <p><strong>File size</strong>: Large files (above 10Mb) may not work properly.</p>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>

  </main>

  <footer class="layout__footer">

    <div class="subscribe-section">
      <div class="subscribe-section__wrapper">
        <form action="#" class="subscribe-section__form">
          <label for="subscribe" class="screen-reader-only">Subscribe</label>
          <input type="email" id="subscribe" placeholder="Subscribe to our newsletter">
          <input type="submit" value="Send">
        </form>
      </div>
    </div>
    <footer class="footer">
      <div class="footer__row wrapper">
        <div class="footer__column-2 footer__branding">
          <div class="footer__logo"><img src="/images/360-giving-logo-white.svg" alt="360Giving"></div>
          <p class="footer__tagline">Open data for more effective grantmaking</p>
        </div>
        <div class="footer__column-1 footer__social hide-print">
          <a href="#" class="github-icon"><img src="/images/github-logo.svg" alt="Check our Github"></a>
          <a href="#" class="twitter-icon"><img src="/images/twitter-logo.svg" alt="Follow us on Twitter"></a>
        </div>
      </div>

      <div class="footer__row wrapper hide-print">
        <div class="footer__column-2 footer__section medium-up">
          <h3 class="footer__heading">Products</h3>
          <ul>
            <li><a href="#">GrantNav</a></li>
            <li><a href="#">Insights</a></li>
            <li><a href="#">Resources</a></li>
            <li><a href="#">Cove</a></li>
          </ul>
        </div>

        <div class="footer__column-2 footer__section medium-up">
          <h3 class="footer__heading">Other Products</h3>
          <ul>
            <li><a href="#">Data Registry</a></li>
            <li><a href="#">Data Standard</a></li>
            <li><a href="#">Data Challenge</a></li>
            <li><a href="#">Data Champions</a></li>
          </ul>
        </div>

        <div class="footer__column-3 footer__section">
          <h3 class="footer__heading">360 Resources</h3>
          <p>Data in JSON format is ideal for direct use by developers building visualisations and web apps. The JSON should conform to the 360Giving JSON Schemas. Anyone automating the publication of their data from their internal databases or via</p>
        </div>

        <div class="footer__column-3 footer__section">
          <h3 class="footer__heading">360 Resources</h3>
          <p>Data in JSON format is ideal for direct use by developers building visualisations and web apps. The JSON should conform to the 360Giving JSON Schemas. Anyone automating the publication of their data from their internal databases or via</p>

        </div>
      </div>

      <div class="wrapper footer__small-print">
        <p>
          <strong>360 Giving</strong> (Trading as <strong>360Giving</strong>) is a registered charity <a href="https://register-of-charities.charitycommission.gov.uk/charity-details/?regId=1164883&subId=0">1164883</a> and a registered company <a href="https://beta.companieshouse.gov.uk/company/09668396">09668396</a>.
          <br>Registered address: 360 Giving, c/o Sayer Vincent, 110 Golden Lane, London, EC1Y 0TG
        </p>
      </div>

      <div class="footer__row wrapper footer__small-print">

        <div class="footer__column-2">
          <p>© Copyright 2021 360Giving.<br>Licensed under a <a href="#" target="_blank">Creative Commons Attribution 4.0 International License</a>.</p>
        </div>
        <div class="footer__column-2 footer__policy-links hide-print">
          <p><a href="#">Privacy Notice</a> | <a href="#">Terms & Conditions</a> | <a href="#">Cookie Policy</a> | <a href="#">Take Down Policy</a> | <a href="#">License</a></p>
        </div>
      </div>
    </footer>

  </footer>
</div>
{% extends '@layout' %}

{% block header %}
<div class="hero-section">
 <div class="wrapper">
  <div class="hero hero--orange">
   <!-- .hero--orange, .hero--yellow, .hero--red -->
   <div class="hero__column hero__logo">
    <a href="/"><img src="/images/360-logos/insights/360insights-color.svg" alt="360 {{ logo | capitalize }}"></a>
   </div>
   <div class="hero__column hero__lead">
    <h2 class="hero__title">See your grantmaking in new ways</h2>
    <p class="hero__blurb">Combine and visualise 360Giving, charity and other data to answer questions about your grantmaking</p>
   </div> 
  </div>
 </div>
</div>
{% endblock %}

{% block main_content %}
<div class="layout__content-inner">
 <div class="accordion">
  <div class="intro-section">
   <h2>Select a 360Giving dataset <br>or upload a file that meets the 360Giving Standard.</h2> 
   
   <button class="button accordion__trigger">Choose Dataset</button>
   <button class="button button--teal modal__trigger" data-id="modal-01">Upload Dataset</button>

   
   {# 
    This is the Progress Bar component that appears once the file is added to the upload-file modal (#modal-01 below)
    {% render '@progress-bar' %} 
   #}
  </div>
  <div class="accordion__extra" aria-hidden>
   <ul class="card-list">
    {% for i in range(10) %}
    <li class="card-list__item">
    {% render '@insights-card' %}
    </li>
    {% endfor %}
   </ul>
  </div>
 </div>
 <article class="media-card media-card--orange media-card--self-contained">
  <div class="media-card__content">
   <header class="media-card__header">
    <h3 class="media-card__heading">Data Sources</h3>
   </header>
   <p>Charity data is sourced from <a href="https://findthatcharity.uk/" target="_blank" rel="noreferrer">findthatcharity.uk</a> and postcode data from <a href="https://findthatpostcode.uk/" target="_blank" rel="noreferrer">postcodes.findthatcharity.uk</a>. Company data is fetched using Companies House URIs. All external data is used under the <a href="http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3/" target="_blank" rel="noreferrer">Open Government Licence</a>.</p>
   <p><a href="https://insights.threesixtygiving.org/about#data-sources">More about data sources</a></p>
  </div>
 </article>

</div>

<div id="modal-01" class="modal" aria-hidden>
 <div class="modal__overlay modal__trigger" data-id="modal-01"></div>
 <div class="modal__window">
  <button class="modal__close modal__trigger" data-id="modal-01"></button>
  <div class="modal__content">
   {% render '@upload-file' %}
  </div>
 </div>
</div>
{% endblock %}
/* No context defined. */

No notes defined.